Pressmeddelanden

CR VENTURES FÖRVÄRVAR RESTERANDE AKTIER I DOTTERBOLAGET ELLAS ASSISTANS AB

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 51% av aktierna i bolaget Ellas Assistans AB och har nu förvärvat resterande 49% av aktierna.

Transaktionen i korthet:

  • Efter transaktionens genomförande kommer CR Ventures AB koncern inneha 100% av aktierna i Ellas Assistans AB.
  • Fast köpeskilling; 1,7 MSEK erläggs vid tillträdet. Köpeskillingen erläggs i form av en kvittningsemission om 20 SEK per aktie. En villkorad tilläggsköpeskilling; för det fall EBIT för 2022 (fastställt i årsbokslut) överstiger 1 MSEK erhåller säljaren ytterligare 3 MSEK i form av aktier i CR Ventures AB om en kurs av 20 SEK per aktie.
  • Tillträde av aktierna sker den 30 mars 2022.

Ellas Assistans AB i korthet:

Ellas Assistans AB är ett mindre bolag inom personlig assistans vars verksamhet kännetecknas av en familjär atmosfär. Ellas Assistans AB:s verksamhet utgår ifrån Stockholm och verksamheten omsätter årligen ca 40 MSEK.

"Ellas Assistans är ett mycket bra komplement i vårt kunderbjudande. Genom att behålla det lilla bolaget i den stora koncernen kan vi fånga upp de kunder som inte trivs i större sammanhang. Målsättningen är givetvis att Ellas Assistans ska växa organiskt utan avkall verksamhetens familjära karaktär." säger Mathias Blomberg, VD CR Ventures AB

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Blomberg, VD

mathias.blomberg@curira.se

Denna information är sådan information som CR Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 30 mars 2022 kl. 15:10 CET.

Filer för nedladdning
2022-06-27
Regulatorisk

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag beslutat att inhibera IVO:s beslut.

2022-06-20
Regulatorisk

Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats av Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas.

2022-05-25
Regulatorisk
2022-04-28
Regulatorisk

Curira AB meddelade 25 januari 2022 att Mathias Blomberg tillsätts som ny tillförordnad koncernchef under tiden att processen att rekrytera en ny stadigvarande koncernchef fortlöper. Curira AB meddelar idag att processen avslutats och att Adam Grabavac, av styrelsen, utsetts till att ta över rollen som koncernchef. 

2022-04-07

CR Ventures AB har bytt namn till Curira AB. Bolagsverket har registrerat namnändringen från CR Ventures AB till Curira AB. I och med att bolaget är publik ändras listningsnamn och kortnamn per den 11 april 2022. 

2022-03-31
Regulatorisk

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 50% av aktierna i bolaget Medical Operations Sverige AB. Medical Operations Sverige AB är verksamt inom fysioterapi (sjukgymnastik) och primärvård (vårdcentral rliga patientbesök.

2022-03-30
Regulatorisk

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 51% av aktierna i bolaget Ellas Assistans AB och har nu förvärvat resterande 49% av aktierna.

2022-03-30

CR Ventures AB, org.nr 556979-1477 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 30 mars 2022 kl. 10.30 i CR Ventures AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

2022-03-29

CR Ventures AB (publ.) har idag slutfört förvärvet av Melius Assistans AB. Köpeskilling i Melius-transaktionen utgörs av en fast köpeskilling om 8 miljoner SEK och en rörlig köpeskilling om maximalt 8 miljoner SEK villkorat av att vissa villkor uppnås.

2022-03-07

CR Ventures styrelseordförande, Fredrik Crafoord, har förvärvat 75 000 aktier i
bolaget.

1
2
...
14
>>
.