Pressmeddelanden

CR VENTURES AVBRYTER FÖRVÄRVET AV OMSORGSHUSET

CR Ventures avbryter den avsiktsförklaring som ingicks den 22 oktober med Omsorgshuset i Stockholm avseende förvärv av bolaget.

Styrelsen i CR Ventures har efter en grundlig genomgång av bolaget, dess verksamhet och diskussioner med bolagets företrädare dragit slutsatsen att förutsättningarna för ett lyckat förvärv ej föreligger.

"Vi befinner oss i en väldigt spännande tillväxtfas där förvärv ligger i fokus. Trots gemensamma ansträngningar har vi inte lyckats nå hela vägen fram till ett förvärv av Omsorgshuset. Detta är givetvis beklagligt, men en naturlig del av varje given förhandlingssituation i vilken våra aktieägares intressen är vår absolut främsta prioritet. Vi kommer med oförminskad energi fortsätta vårt strukturerade arbete med att hitta nya lämpliga förvärvskandidater" säger Mathias Blomberg, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Blomberg, VD

mathias.blomberg@curira.se

Denna information är sådan information som CR Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 februari 2022 kl.16:15 CET.

Filer för nedladdning
2022-04-07

CR Ventures AB har bytt namn till Curira AB. Bolagsverket har registrerat namnändringen från CR Ventures AB till Curira AB. I och med att bolaget är publik ändras listningsnamn och kortnamn per den 11 april 2022. 

2022-03-31
Regulatorisk

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 50% av aktierna i bolaget Medical Operations Sverige AB. Medical Operations Sverige AB är verksamt inom fysioterapi (sjukgymnastik) och primärvård (vårdcentral rliga patientbesök.

2022-03-30
Regulatorisk

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 51% av aktierna i bolaget Ellas Assistans AB och har nu förvärvat resterande 49% av aktierna.

2022-03-30

CR Ventures AB, org.nr 556979-1477 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 30 mars 2022 kl. 10.30 i CR Ventures AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

2022-03-29

CR Ventures AB (publ.) har idag slutfört förvärvet av Melius Assistans AB. Köpeskilling i Melius-transaktionen utgörs av en fast köpeskilling om 8 miljoner SEK och en rörlig köpeskilling om maximalt 8 miljoner SEK villkorat av att vissa villkor uppnås.

2022-03-07

CR Ventures styrelseordförande, Fredrik Crafoord, har förvärvat 75 000 aktier i
bolaget.

2022-03-01

CR Ventures vd, Mathias Blomberg, har förvärvat 100 000 aktier i bolaget.

2022-02-28
Regulatorisk

CR Ventures AB har ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av samtliga aktier i
Melius Assistans AB. ("Transaktionen").

2022-02-25

Aktieägarna i CR Ventures AB kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2022 kl. 10.30 i CR Ventures
AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm.

<<
1
2
3
...
14
>>
.