Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké januari-december 2021

Fjärde kvartalet 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 75 (156) tkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3 921 (-1 236) tkr
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till -3 921 (-1 370) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -5 150 (1 923) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -1,76 (0,75)

Helåret 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 261 (1 440) tkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7 065 (-1 287) tkr
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till -7 075 (-1 824) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 9 881 (1 383) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till 3,87 (0,54)

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2021

 • CR Ventures AB genomför förvärv av Curira Group AB.
 • En extra bolagsstämma beslutade den 27 december 2021 att genomföra förvärvet av Curira Group AB och som betalning erlägga 9 685 714 aktier av serie B i CR Ventures AB (publ). På samma extra bolagsstämma valdes en ny styrelse som tillträdde den 25 januari 2022.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • CR Ventures AB tillträdde aktierna i Curira Group AB den 25 januari 2022.
 • Den nya styrelsen tillträdde den 25 januari 2022.
 • Mathias Blomberg utses till tf VD den 25 januari 2022.
 • Efter förvärvet av Curira Group AB uppgår antalet aktier i CR Ventures AB till 12 611 676 stycken varav 133 333 st aktier av serie A och 12 478 343 aktier av serie B.

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Under det fjärde kvartalet 2021 har CR Ventures AB slutligen avvecklat sin tidigare verksamhet och samtidigt arbetat med att förvärva bolag inom assistansbranschen. Detta arbete utmynnade i ett förvärv av Curira Group AB vilket var en affär som slutfördes under december 2021 och januari 2022. I samband med tillträdet av aktierna i Curira Group AB den 25 januari 2022 utsågs jag till VD för CR Ventures AB.

Sedan tillträdet den 25 januari 2022 har vi arbetat med övergripande organisatoriska frågor i CR Ventures AB. Det har tillsatts en ändamålsenlig ledningsgrupp för att bl.a. kunna accelerera integrationsprocessen av Curira Group AB i vår nya koncern. Som ett led i ompositioneringen av koncernen till en av de ledande aktörerna i assistansbranschen har ett intensivt arbete påbörjats med att färdigställa en bolagsbeskrivning som är nödvändig för att få den nya koncernen godkänd av NGM Nordic SME, vår marknadsplats för aktien. Bolagsbeskrivningen avses lämnas in första kvartalet 2022 och i denna kommer den nya koncernens verksamhet beskrivas på ett ingående sätt. Vid årsstämman kommer det även föreslås en namnändring av CR Venture AB för att på tydligt sätt etablera kopplingen till koncernens redan befintliga och starka varumärken i assistansbranschen.

År 2022 kommer bli ett spännande och intressant år för såväl CR Ventures AB som Curira Group AB. Den nya organisationen sammantaget med de kompetenser som tillförts koncernen gör att vi har en stabil plattform med stor potential att möta utmaningarna i en bransch i snabb förändring. Vi står väl rustade att svara upp mot de krav som ställs på koncernen från både kunder och myndigheter samt aktiemarknaden.

Denna information är sådan information som CR Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022 kl 08:30

För mer information, vänligen kontakta:


Mathias Blomberg VD

Mathias.blomberg@curira.se

2022-04-07

CR Ventures AB har bytt namn till Curira AB. Bolagsverket har registrerat namnändringen från CR Ventures AB till Curira AB. I och med att bolaget är publik ändras listningsnamn och kortnamn per den 11 april 2022. 

2022-03-31
Regulatorisk

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 50% av aktierna i bolaget Medical Operations Sverige AB. Medical Operations Sverige AB är verksamt inom fysioterapi (sjukgymnastik) och primärvård (vårdcentral rliga patientbesök.

2022-03-30
Regulatorisk

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 51% av aktierna i bolaget Ellas Assistans AB och har nu förvärvat resterande 49% av aktierna.

2022-03-30

CR Ventures AB, org.nr 556979-1477 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 30 mars 2022 kl. 10.30 i CR Ventures AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

2022-03-29

CR Ventures AB (publ.) har idag slutfört förvärvet av Melius Assistans AB. Köpeskilling i Melius-transaktionen utgörs av en fast köpeskilling om 8 miljoner SEK och en rörlig köpeskilling om maximalt 8 miljoner SEK villkorat av att vissa villkor uppnås.

2022-03-07

CR Ventures styrelseordförande, Fredrik Crafoord, har förvärvat 75 000 aktier i
bolaget.

2022-03-01

CR Ventures vd, Mathias Blomberg, har förvärvat 100 000 aktier i bolaget.

2022-02-28
Regulatorisk

CR Ventures AB har ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av samtliga aktier i
Melius Assistans AB. ("Transaktionen").

2022-02-25

Aktieägarna i CR Ventures AB kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2022 kl. 10.30 i CR Ventures
AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm.

<<
1
2
3
...
14
>>
.